ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

 O Πρόεδρος ,το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της ΟΕΒΕ δεσμεύονται στο να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στο σύνολο της οφθαλμολογικής κοινότητας.

Κάτι τέτοιο πραγματοποιείται με την εφαρμογή ενός δομημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001/2008.

Η πολιτική ποιότητας περιλαμβάνει όλα τα στάδια των υπηρεσιών που άπτονται της αρμοδιότητας της ΟΕΒΕ, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αστοχιών.

Αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα:

 • H προαγωγή της οφθαλμολογίας μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης των οφθαλμιάτρων , ειδικευόμενων και ειδικών.
 • Η επαγρύπνηση επί των επαγγελματικών συμφερόντων των εταίρων της OEBE.
 • Η εταιρεία δεσμεύεται να διαφυλάττει την πνευματική ιδιοκτησία των μελών της.
 • H δέσμευση για ένα καταρτισμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που θα διακατέχεται από θέληση και κίνητρα για αποδοτική εργασία.
 • Η δέσμευση για την ορθή τήρηση και τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η επιστημονική πρόοδος και η άμιλλα , κυρίως για τους νεότερους οφθαλμίατρους που εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη και τις επαρχιακές πόλεις της Βορείου Ελλάδος είναι ο σκοπός της ΟΕΒΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βακάλης Θανάσης

D. Frangopulos

(1951-1953)

G. Konstas

(1954-1955)

Th. Theofilaktu

(1956-1957)

D. Tsipas

(1958-1961)

Al. Karagunidis

(1962-1963)

G. Frangopulos

(1965-1966)

P. Zografos

(1967-1968)

An. Anastasiadis

(1969-1970)

G. Georgiadis

(1971-1976)

D. Polichronakos

(1977-1980)

Ach. Argalias

(1981-1982)

P. Konstas

(1983-1986)

K. Zisiadis

(1987-1988)

Stangos

(1989-1990)

D. Dereklis

(1991-1992)

Ν. Georgiadis

(1993-1994)

S. Lake

(1995-1996)

Ath. Nikolakopulos

(1997-2000) (2003-2004)

J. Pulas

(2001-2002)

N. Milopulos

(2005-2006)

N. Georgiadis

(2007-2008)

P. Oikonomidis

(2009-2010)

A. Polychronakos

(2010-2011)

Ν. Kozeis

(2013-2014)

     

Ath. Vakalis

(2015-2016)

     

 

Πρόεδρος

Ζιάκας Νικόλαος

 Αντιπρόεδρος 

Τσινόπουλος Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας 

Αστεριάδης Σόλων

Ταμίας 

Λοκοβίτης Ευάγγελος

Μέλη 

 • Κοζέης Νίκος
 • Τσενίκογλου Χριστίνα
 • Κοσκοσάς Αρχημίδης

Με το από  2384 / 11 - 10 - 1951   καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 (παλαιό) και ήδη 535 (νέο)  και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971 με τις υπ' αριθμ. 1389/1972 και  19411/1995 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,   ιδρύθηκε Σωματείο με την επωνυμία    “ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ".

Μετά από απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως της 18 -11 - 2006 του Σωματείου, το καταστατικό τροποποιήθηκε, όπως παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 ΑΡΘΡΟ 2

 Σκοποί της Ο.Ε.Β.Ε. είναι

 1. Η πρoαγωγή της Οφθαλμολογίας και η επαγρύπνηση επί των επαγγελματικών συμφερόντων των εταίρων της.
 2. Η συνεργασία με Ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές εταιρείες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 3. Η ενημέρωση του κοινού για κάθε νέο ιατρικό δεδομένο που αφορά την Οφθαλμολογία.
 4.  Η λειτουργία του σωματείου ως συμβουλευτικού οργάνου των φορέων της δημόσιας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τον προγραμματισμό, συντονισμό και τον εκσυγχρονισμό όλων των μέσων που αφορούν την Οφθαλμολογία. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Το σωματείο επιτελεί το έργο του χωρίς κοινωνικές, θρησκευτικές και φυλετικές διακρίσεις.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του:

 1. Οργανώνει μόνο του ή σε συνεργασία με άλλες ενώσεις, εταιρείες ή παρεμφερείς οργανισμούς επιστημονικές συνεδρίες με διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, ενημερωτικά ή εκπαιδευτικά σεμινάρια και συμμετέχει σε συνέδρια ή συναφείς δραστηριότητες άλλων φορέων.
 2. Οργανώνει ανά διετία το Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο.
 3. Δημοσιεύει τις επιστημονικές δραστηριότητες της στο περιοδικό      "Οφθαλμολογία". 

ΑΡΘΡΟ 4 

Μέσα διά την επιτυχία των ως άνω σκοπών είναι oi Επιστημονικές  Συνεδρίες της Εταιρείας, τακτικές και έκτακτες. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.

Τακτικά μέλη γίνονται ύστερα από αίτησή τους και απόφαση του Δ.Σ ειδικοί Οφθαλμίατροι.   Την αίτηση υπογράφουν ως προτείνοντες δύο από τα τακτικά μέλη οι οποίοι και εισηγούνται  κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση ή Συνεδρία της ΟΕΒΕ. Επίσης μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη και οι ασκούμενοι ιατροί στην ειδικότητα της Οφθαλμολογίας κατόπιν προτάσεως του Δ/ντού της Κλινικής στην οποία  ασκούνται και ενός  τακτικού μέλους.

Επίτιμα  μέλη γίνονται Οφθαλμίατροι Έλληνες ή ξένοι ή  τακτικά μέλη οι οποίοι διέπρεψαν στην Οφθαλμολογία με τις επιστημονικές τους εργασίες και το ήθος  η ανακήρυξη των οποίων γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών στη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση  τριών μελών. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη υποχρεούνται να παρέχουν προς την ΟΕΒΕ κάθε συνδρομή για την επιτυχία   των σκοπών της,  να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις,  να καταβάλλουν τις συνδρομές τους και να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης.

Τα τακτικά μέλη διαγράφονται του Σωματείου εάν παραβούν τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνελεύσεως ως και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί Σωματείων. 

Δεν δύναται να είναι μέλη του Σωματείου ο δι' αποφάσεως του Συνταγματικού Δικαστηρίου στερηθείς του δικαιώματος της ελευθέρας ιδρύσεως συνεταιρισμού ή ενώσεως προσώπων κι εφ' όσον χρόνον διαρκεί η στέρησις αύτη. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σωματείο. Η αποχώρηση αυτή πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως τρείς τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του έτους.

Διαγραφή μέλους γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όπως ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 7

Όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του,το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.   

ΑΡΘΡΟ 8 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. υποχρεωτικά τουλάχιστο μία φορά το χρόνο μέσα στο μήνα Δεκέμβριο (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η πρόσκληση των μελών για τη Γ.Σ. γίνεται εγγράφως και αποστέλλεται ταχυδρομικώς στα μέλη τουλάχιστο 10 ημέρες πριν από την ημέρα της συνόδου της Γ.Σ., στην τελευταία γνωστοποιημένη διεύθυνσή τους. Στην πρόσκληση αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται:

α)  Με απόφαση του Δ.Σ. οποτεδήποτε

β) Εφόσον το ζητήσει το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο με όσα τακτικά μέλη και αν παρευρίσκονται.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., η Γ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρό της και δύο Γραμματείς για την τήρηση των πρακτικών.

Οι αποφάσεις στις Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν ο νόμος το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., τον οικονομικό απολογισμό και τον ισολογισμό με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την απαλλαγή η όχι του Δ.Σ.

β) Ορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών.

γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του νέου οικονομικού έτους,τον      οποίο καταρτίζει το Δ.Σ.

δ) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ε) Εκλέγει ανά διετία το νέο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

                              ΑΡΘΡΟ 9                             

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται την περιουσία του.

β) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.

γ) Συνιστά ομάδες εργασίας και καθορίζει το έργο τους.

δ) Συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων, τον οικονομικό απολογισμό και τον ισολογισμό εσόδων και εξόδων καθώς και τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και τους υποβάλλει στην Γ.Σ.

ε) Αποφασίζει τη συμμετοχή του Σωματείου σε διεθνείς εταιρείες, οργανώσεις ή   οργανισμούς. 

ΑΡΘΡΟ 10

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7)  μέλη. Κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται και προεδρεύεται από το μέλος που πλειοψήφησε, εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, και τον Ταμία και η θητεία του είναι διετής. Πρόεδρος δεν μπορεί να εκλέγεται κάποιος για περισσότερες από δύο θητείες.

      Ο Πρόεδρος:

α) Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων, των διοικητικών αρχών, των δημόσιων υπηρεσιών και των ελληνικών, ξένων και διεθνών οργανισμών και επιχειρεί στο όνομα του Σωματείου κάθε δικαιοπραξία.

β) Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα και γενικότερα την αλληλογραφία του Σωματείου.

γ) Συγκαλεί τις Γ.Σ.,τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξής τους.

Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

       Ο Γενικός Γραμματέας:

α) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τα οποία καταχωρίζει σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

β) Συντάσσει την αλληλογραφία του Σωματείου.

γ) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο καθώς και κατάλογο των επίπλων και των αντικειμένων του Σωματείου και φυλάσσει τη σφραγίδα του.

        Ο Ταμίας:

α) Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών καθώς και τις οικονομικές χορηγίες προς το Σωματείο.

β) Κρατά στη διάθεσή του ποσό χρημάτων που ορίζει το Δ.Σ. και καταθέτει τα υπόλοιπα υπ'ευθύνη του, στο όνομα του Σωματείου, σε τρεχούμενο λογαριασμό τραπέζης, την οποία ορίζει το Δ.Σ.

γ) Τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων καθώς και αρχείο αποδείξεων. 

 δ) Ενεργεί τις πληρωμές ή τις αναλήψεις χρημάτων από τον τρεχούμενο τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου. 

ε) Ενημερώνει τακτικά το Δ.Σ. και όταν ζητηθεί, για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και υποβάλλει σ'αυτό κάθε χρόνο γραπτώς σχετική έκθεση.                       

 ΑΡΘΡΟ 11

Η εκλογή του Δ.Σ. γίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ.

Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιήσει κάθε οικονομική τους οφειλή προς το Σωματείο.

Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλα τα τακτικά μέλη.

Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφια για το Δ.Σ. δηλώνουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους στον Γενικό Γραμματέα έως την παραμονή της ημέρας της Γ.Σ. Σε περίπτωση που δεν έχουν δηλωθεί εμπρόθεσμα τουλάχιστο επτά υποψηφιότητες, μπορούν να υποβάλλονται  σχετικές δηλώσεις στην εφορευτική επιτροπή κατά την  διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. 

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Γ.Σ. εκλέγει 3μελή εφορευτική επιτροπή, η οποία ελέγχει τις δηλώσεις υποψηφιότητας και διεξάγει την ψηφοφορία.

Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά.

Ο κάθε εκλέκτορας έχει το δικαίωμα να δηλώσει την προτίμησή του για πέντε (5) το πολύ υποψηφίους. Δήλωση προτίμησης για περισσότερους υποψήφιους καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο. Η ψηφοφορία είναι μυστική.

Εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί για όλη τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

 ΑΡΘΡΟ 12

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες και έκτακτα όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστο 4 μέλη του.

Το Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίασή του ορίζει τακτή ημέρα για τις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης, τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να ειδοποιούνται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα τουλάχιστο δύο ημέρες νωρίτερα. 

ΑΡΘΡΟ 13

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον 4 μέλη του. Αν δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται άλλη ημέρα  με πρωτοβουλία του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 14

Η ψηφοφορία στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι φανερή, εκτός αν υπάρξει αντίθετη πρόταση  μέλους του. Η μυστική ψηφοφορία διεξάγεται με ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 15

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εκλογή Δ.Σ. η θητεία του προηγούμενου παρατείνεται έως την εκλογή του νέου. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο μήνες.

Μέλος του Δ.Σ. που παραιτείται ή αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο, αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Εάν τα μέλη του Δ.Σ. περιοριστούν σε 4 και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί για τη συμπλήρωση του, τα μέλη που απέμειναν προκηρύσσουν αμέσως εκλογές. 

ΑΡΘΡΟ 16

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι 3μελής. Προεδρεύεται από το μέλος της που πλειοψήφησε. Συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο πριν από την ετήσια Γ.Σ. και έκτακτα όσες φορές το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός της.

Για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τη λειτουργία της ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται για το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17 

Οι πόροι του Σωματείου είναι:

Η ετήσια συνδρομή των μελών, οι οικονομικές χορηγίες προς το Σωματείο τακτικών μελών ή τρίτων καθώς και τα κληροδοτήματα.

Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου  δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να γίνεται με ανάμειξή του σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

AΡΘΡΟ 18 

Η ΟΕΒΕ έχει σφραγίδα που φέρει κύκλω την επιγραφή ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1951- και στο μέσο τη προτομή του Αριστοτέλους.

ΑΡΘΡΟ 19

Το Σωματείο διαλύεται με δικαστική απόφαση στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος ή με απόφαση της Γ.Σ. των μελών του, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Απαιτείται η παρουσία σ'αυτήν τουλάχιστο του μισού αριθμού των τακτικών μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Μετά τη διάλυση του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται στο Περιοδικό Οφθαλμολογία ή στην Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία κατά σειρά και σε περίπτωση μη υπάρξεως τούτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 20

Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει  ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Απαιτείται  η παρουσία τουλάχιστο του μισού αριθμού των τακτικών μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

 

Η Ο.Ε.Β.Ε. είναι μια εταιρεία με κύριο αντικείμενο την επιστημονική ενημέρωση και μετεκπαίδευση των οφθαλμιάτρων της Βορείου Ελλάδος. Ανα δύο χρόνια διοργανώνει εκ περιτροπής με την Ε.Ο.Ε. το Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο.Τα ενγεγραμένα μέλη της ανέρχονται σε περίπου 600 τα οποία εκλέγουν ένα επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατά μέσο όρο δύο φορές τον μήνα για να πάρει αποφάσεις σχετικές με την διοργάνωση Ημερίδων και Συνεδρίων. Η Εταιρεία σε συνεργασία με Οφθαλμολογικές κλινικές η άλλες εταιρείες διοργανώνει επιστημονικές συγκεντρώσεις στην περιφέρεια. Το 2003 μαζι με την Ε.Ο.Ε. την ΟΦ.Ε.Δ.Ε.Π. και την ΟΦ.Ε.Κ. ιδρύουν την Ομοσπονδία Οφθαλμολογικών Εταιρειών Ελλάδος.